کتاب دیکشنری کره ای به فارسی  را دانشگاه سئول کره جنویی به دستمان رسید. دانشجویانی که سفارش لغتنامه و دیکشتری کره ای به فارسی را داشتند برای خرید و تمکیل سفارش خود به مرکز آموزش زبان کره ای صدیق دانش مراجعه کنند.

دیکشنری کره ای به فارسی
دیکشنری کره ای به فارسی