آموزش زبان کره ای در کرمان

تماسهایی زیادی از شهرهای کرمان و اهواز و آبادان و اردبیل و کیش برای آموزش زبان کره ای در این شهرها و استانها داشتم . این دوستان باید بصورت تلفنی رزرو ثبتنام سوری کنند تا در صورت تکمیل شدن و به حد نصاب رسیدن دانشجو در شهرشان با انها برای برگزاری آموزش زبان کره ای در شهرشان هماهنگ شود در غیر اسنصورت می توانند از کتابهای آموزشی ما که از دانشگاه های کره خریداری شده استفاده کنند.